Al ons vervoer geschiedt volgens de CMR/AVC voorwaarde

Download hier de Algemene voorwaarden
AHT Algemene Voorwaarden 2019-01

Algemene Voorwaarden AHTransport B.V. – Versie: januari 2019

Polderpeil 41, 2381 BW Zoeterwoude www.ahtransport.eu info@ahtransport.eu
T. +31 613510488

KvK 73597600
BTW NL859595547B01

Artikel 1 Acceptatie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan AHTransport B.V. wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden meegezonden met alle offertes. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een afschrift van deze algemene voorwaarden zal op eerste verzoek kosteloos worden verstrekt.

1.2 Zodra een opdracht is verstrekt, wordt automatisch overeengekomen dat de opdrachtgever de offerte alsmede de hierboven genoemde condities heeft geaccepteerd.
1.3 Opdrachten dienen schriftelijk, dan wel via elektronische weg (fax, EDI, Internet of e-mail) te worden verstrekt. Bij mondelinge of telefonische aanmelding kan AHTransport B.V. niet verantwoordelijk

worden gesteld voor fouten en/of vergissingen.
1.4 AHTransport B.V. heeft ervoor gekozen om de informatie-uitwisseling/communicatie binnen de EU papierloos te laten verlopen. Wanneer meesturen van papieren toch gewenst is, dient de opdrachtgever dit aan AHTransport B.V. te laten weten.

Artikel 2 Aansprakelijkheid opdrachtgever voor kosten

De opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de facturen van AHTransport B.V. Indien op verzoek van de opdrachtgever de kosten in rekening gebracht dienen te worden aan
diegene, die volgens de leveringscondities gehouden is deze te voldoen, gebeurt dat voor rekening en risico van de opdrachtgever, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde.

Artikel 3 Betalingscondities en overige condities

3.1 De tarieven van AHTransport B.V. zijn exclusief B.T.W./V.A.T.
3.2 De opdrachtgever van het transport blijft aansprakelijk voor alle overheidsheffingen die in het land
van invoer moeten worden afgedragen.
3.3 Bij verhoging van kostprijsbepalende factoren, al dan niet van overheidswege opgelegd (bijvoorbeeld rekeningrijden), behoudt AHTransport B.V. zich het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen. Hieronder valt in ieder geval onder meer – maar niet uitsluitend – een verhoging van de brandstofprijs.
3.4 Van toepassing zijn de TLN algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, laatste versie. Van deze voorwaarden kan op www.ahtransport.eu kosteloos een afschrift worden gedownload. Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is AHTransport B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. AHTransport B.V. mag ten allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.
3.5 Bij gebreke van een schriftelijke reclamatie uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, geldt als
vaststelling ex art. 7:900 BW dat u met de inhoud daarvan akkoord bent.
3.6 Zichtbare schade aan een zending, veroorzaakt door het transport, dient binnen 24 uur na
ontvangst van de zending schriftelijk aan AHTransport B.V. te zijn gemeld, op straffe van verval
van enig klachtrecht en/of schadevergoeding, onverminderd overige aansprakelijkheidsbeperkingen.
3.7 Indien een zending bij de eerste aflevering niet afgeleverd kan worden, wordt de tweede aflevering ook in rekening gebracht, indien niet anderszins schriftelijk bepaald.
3.8 Als AHTransport B.V., na overschrijding van de betalingstermijn, overgaat tot incasso van haar vordering, dan zijn de volledige daarmee gemoeide (buiten-)gerechtelijke kosten voor rekening van de
opdrachtgever.
3.9 Indien de vrachtbetaler niet in bezit is van een codenummer B.T.W. is AHTransport B.V. gerechtigd tot onmiddellijke betaling bij opdrachtverlening.
3.10 Remboursementen: AHTransport B.V. vermeldt uitdrukkelijk dat het afleveren onder rembours niet mogelijk is.
3.11 Afgetekende vrachtbrieven: voor zendingen die elektronisch aangemeld zijn, kan een afgetekende vrachtbrief, indien beschikbaar, gratis opgevraagd worden (tot maximaal drie maanden na verzenddatum). Voor zendingen die niet elektronisch zijn aangemeld geldt een tarief van € 16,- wanneer een zending in het buitenland is afgeleverd. Voor een zending die in Nederland is afgeleverd wordt € 12,- in rekening gebracht. In

geval van transportschade wordt de afgetekende vrachtbrief zonder voornoemde kosten verstrekt. Het niet verstrekken van afgetekende vrachtbrieven, om welke reden dan ook, zal niet leiden tot vertraging, uitstel of niet voldoen van de vorderingen. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingsverplichtingen jegens AHTransport B.V.

3.12 Foutvracht/afmeldingen: bij annulering op de dag van afhaling is AHTransport B.V. gerechtigd 70% van het overeengekomen vrachttarief in rekening te brengen.
3.13 Voor afleveren/afhalen met laadklep buiten Nederland kan een toeslag gelden.
3.14 Het niet kunnen overhandigen van een afleverbewijs schort de betalingsverplichting van de facturen van AHTransport B.V. niet op.

Artikel 4 Goederen: verpakking en markering

Aangeboden goederen dienen goed verpakt en voorzien te zijn van duidelijke gegevens per verpakkingseenheid omtrent product, volledige adressering van ontvanger en afzender, symbolen die de behandeling aangeven, etc. Eventuele oude informatie dient te worden verwijderd, dan wel onleesbaar te zijn gemaakt. Bij niet deugdelijk verpakte goederen behoudt AHTransport B.V. zich het recht voor deze goederen te weigeren. Opdrachtgever vrijwaart AHTransport B.V. voor alle mogelijke (gevolg-)schade die ten gevolge van ondeugdelijke verpakking ontstaat. Het maximale gewicht per losse collo mag maximaal 25 kilogram bedragen. Tot 5 kartons kan los aangeboden worden, vanaf 6 kartons dienen de goederen gepalletiseerd aangeboden te worden. Eventuele paklijsten dienen op de zending te worden bevestigd. Een collo boven 25 kilogram moet gepalletiseerd worden aangeboden.

Een pallet is stapelbaar als het mogelijk en toegestaan is twee van dezelfde pallets op elkaar te zetten, zonder dat dit tijdens transport en overslag een verhoogd risico op schade oplevert. Dit is niet van toepassing op binnenlandse zendingen.

Artikel 5 ADR goederen (m.u.v. klasse 1, 6.2, 5.2, 7, en goederen die vallen onder hoofdstuk 1.10 ADR en voorkomend in tabel 1.10.5 ADR)
Indien de opdrachtgever gevaarlijke stoffen ter vervoer aanbiedt dienen deze aan de wettelijke gestelde eisen te voldoen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, het vervoersdocument en de afzenderverklaring. De goederen dienen deugdelijk op pallets verpakt en vastgezet te worden. ADR goederen dienen altijd gepalletiseerd te worden aangeboden. Indien de zending een gevaarlijke stof betreft, dient van de betreffende stof het UN-nummer en de stofnaam aan AHTransport B.V. bekend gemaakt te worden.

De kosten zijn als volgt: ADR-toeslag, alle bestemmingen: 15% over het overeengekomen tarief van de gehele zending met een minimum van € 50,- en een maximum van € 275,00 per zending.

Artikel 6 HACCP en geconditioneerd vervoer

Voor het vervoer van HACCP zendingen en/of geconditioneerd vervoer geldt een toeslag. Neem voor mogelijkheden en tarieven contact op met AHTransport B.V. Deze toeslag komt te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Leveringscondities

AHTransport B.V. hanteert de door de Internationale Kamer van Koophandel ingestelde leveringscondities (Incoterms 2000), zoals in dit artikel benoemd. Veelal wordt ook de overeengekomen plaats van bestemming benoemd.
CPT (franco huis) overeengekomen plaats van bestemming

CIP / CIF (franco huis) inclusief verzekering, overeengekomen plaats van bestemming EXW (af fabriek) overeengekomen plaats
FCA (franco geladen op auto) overeengekomen plaats
DAF (franco grens) overeengekomen plaats

DDU (franco huis) overeengekomen plaats, niet ingeklaard DDP (franco huis) overeengekomen plaats, ingeklaard

Artikel 8 Laad/lostijden

Laad/lostijden van effectief en/of volumegewicht: < 3000 kg: max. 0,5 uur per adres
> 3000 < 20.000 kg: max. 1 uur per adres
> 20.000 kg: max. 2 uur per adres

Na overschrijding van bovenstaande tijd, zullen extra (wacht-)uren á € 45,- per uur aan u worden doorberekend.

Artikel 9 Europallets

AHTransport B.V. ruilt alleen europallets in die landen waar het gebruikelijk is genoemde ladingdragers te ruilen. Momenteel vindt ruil van europallets plaats in de volgende landen: Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
Het ruilen geschiedt in basis op het moment van afhaling van de goederen. De verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde europallets ligt volledig bij de opdrachtgever. Indien de ontvanger op basis van de kwaliteit van de pallets deze niet wenst te ruilen, dan worden de kosten hiervan tegen de op dat moment geldende marktprijs aan de opdrachtgever belast. Indien de opdrachtgever besluit goederen op europallets te verzenden naar die landen waar AHTransport B.V. deze ladingdragers niet ruilt, dient de opdrachtgever zich te realiseren dat de daaruit voortvloeiende kosten niet op AHTransport B.V. verhaald kunnen worden. Vanzelfsprekend worden de aangeboden pallets voor desbetreffende landen bij afhaling door AHTransport B.V. niet geruild.

Met betrekking tot het leveren van ruilemballage bij de ontvanger van de goederen geldt dat uitsluitend op het moment van aanlevering ook de aangeboden ruilemballage wordt omgeruild. Expliciet wordt vermeld dat dit het enige moment is, waarop de aangeboden europallets worden geruild. Indien men, op voornoemd moment, om welke reden dan ook, niet in staat is om genoemde ladingdragers tegen de gewenste kwaliteit om te ruilen, vervalt de verplichting van AHTransport B.V. jegens haar opdrachtgever om europallets om te ruilen. In dat geval is AHTransport B.V. niet aansprakelijk voor het eventuele verlies. Indien nodig en/of

gewenst, zal AHTransport B.V. tegen betaling van de vrachtkosten, de op een eerder moment geleverde europallets afhalen. AHTransport B.V. berekent een afschrijvingspercentage over de emballage. Het afschrijvingspercentage wordt berekend over het aantal emballage dat AHTransport B.V. van de opdrachtgever heeft ontvangen. Het percentage zal in mindering worden gebracht op het saldo, dit aantal ontvangt de opdrachtgever minder retour. AHTransport B.V. hanteert een afschrijvingspercentage van 15%.

Artikel 10 Dossier-/documentatie-/inklaring-/uitklaringskosten

In geval van inklaringen of exportdocumenten Zwitserland zijn de volgende documenten vereist: originele factuur met bedrijfsstempel + handtekening;
EUR.1, vooraf gestempeld door Kamer van Koophandel;
EX A voor export (douanedocument) eventueel door AHTransport B.V. op te maken.

Registratie ten invoer € 40 per zending.
Registratie ten uitvoer € 30 per zending.
Om de juiste exportdocumenten te verkrijgen dient men aan de onderstaande criteria te voldoen:
Bij een factuurwaarde groter dan € 6036,- dient men altijd een EUR 1 certificaat aan te vragen bij de Kamer van
Koophandel waaronder men ressorteert, mits de goederen hun oorsprong vinden in de EG.
Indien de oorsprong buiten de EG ligt dient het land van oorsprong op de factuur vermeld te worden.
Bij een factuurwaarde kleiner dan € 6036,- dient men de zgn. “factuurverklaring” op de originele factuur te vermelden. De juiste tekst staat hieronder:
„Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt dass diese Waren soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Waren mit Ursprung in EG sind“.
Plaats en datum
Bedrijfsnaam
Naam van diegene die ondertekent
Handtekening
OPMERKING:
De handtekening onder de factuurverklaring dient altijd origineel te zijn, dus geen kopie. Ook dient er te allen tijde de naam van diegene die ondertekent onder de verklaring te staan.
De opdrachtgever vrijwaart AHTransport B.V. voor alle schade en kosten, onder welke noemer dan ook, die ontstaan wegens de onjuistheid van de door opdrachtgever aangeleverde gegevens alsmede voor alle (fiscale) aanslagen van (douane-) autoriteiten om welke reden dan ook.

Artikel 11 Uitvoering door derden

AHTransport B.V. is gerechtigd het transport door derden te laten uitvoeren. Indien AHTransport B.V. een derde inschakelt, is AHTransport B.V. tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijke voor enige fout van deze derde. AHTransport B.V. heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. AHTransport B.V. treedt in dat geval uitsluitend op als expediteur en niet als vervoerder. AHTransport B.V. zal dit per opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen. Expediteurscommissie is alsdan in het gefactureerde bedrag inbegrepen.

Artikel 12 Algemeen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zijn op al onze handelingen en werkzaamheden onderstaande voorwaarden van toepassing:
1) Voor nationaal wegvoer “De Algemene Vervoerscondities 2002”, (A.V.C. 2002) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
2) Voor internationaal wegvervoer “Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg” (C.M.R.) , alsmede aanvullend de A.V.C. 2002 als vermeld bij punt 1.
3) Voor elektronische uitwisseling van berichten is het volgende van kracht: Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs elektronische weg worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.
4) In geval van strijdigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden met bovengenoemde voorwaarden, hebben deze algemene voorwaarden voorrang, behoudens bepalingen van dwingend recht.
5) Bij eventuele twijfel omtrent de hoedanigheid waarin AHTransport B.V. optreedt of welke condities van toepassing zijn, beslist AHTransport B.V.
Van alle bovengenoemde voorwaarden is op verzoek kosteloos een exemplaar te verkrijgen. Van deze

 voorwaarden kan op www.ahtransport.eu kosteloos een afschrift worden gedownload. AHTransport B.V. wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de wederpartij verwijst uitdrukkelijk van de hand. Tenzij anders overeengekomen is de laatste versie van de voorwaarden, waarnaar hierboven wordt verwezen, van toepassing. Indien de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, waarnaar hierboven wordt verwezen, afwijkt van de vertaling daarvan in een andere taal, zal alleen de Nederlandse tekst gelden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van een vervoerder (nationaal/internationaal)

Wanneer AHTransport B.V. internationale of nationale transporten uitvoert zijn het C.M.R.-verdrag dan wel aanvullende de Algemene Vervoerscondities 2002 (A.V.C. 2002) van toepassing. Hierin is onder meer een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. Het gevolg van de beperkte aansprakelijkheid is dat de aansprakelijkheid van de vervoerder mogelijk niet de totale zendingswaarde dekt. Voor de volledige afdekking van de werkelijke waarde van de goederen tijdens transport is het de opdrachtgever dringend aan te bevelen om goederen tegen transportrisico‘s te verzekeren. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk nar drie jaar.

Artikel 14 Meldingsplicht waardevolle zendingen

De opdrachtgever garandeert dat de waarde van de te vervoeren zending niet meer dan € 50.000,- bedraagt. AHTransport B.V. neemt de opdracht uitdrukkelijk onder deze voorwaarde aan. Indien de waarde van de te vervoeren zending € 50.000,- of hoger is, dient de waarde voor aanvang van het transport schriftelijk aan AHTransport B.V. te worden meegedeeld. Op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zal AHTransport B.V. voor rekening van opdrachtgever een aanvullende verzekering voor het transport trachten af te sluiten.

Artikel 15 Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen AHTransport B.V. en een opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16 Forumkeuze

Alle geschillen tussen AHTransport B.V. en een opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.